Llwybrau Dysgu Amgen #Ysbrydoli

Rhaglen Brentisiaeth

Gweithio mewn partneriaeth i gefnogi dysgu cyfrifol

Cyfrifoldeb Cymdeithasol

Eisiau bod yn bartner a gweithio gyda’n hysgolion?

Datblygu Partneriaeth

#DyheadauaBreuddwydion cefnogi’n hysgolion i gynllunio ei cwricwlwm

Cwricwlwm blaengar

Beth yw eich dewisiadau?

Y Dewisiadau Cywir

Eisiau help gyda’ch cais? Neu i ddatblygu eich sgiliau?

Cydraddoldeb i Bawb

SEAL Merthyr Tudful

Ysgolion Cyflogwyr Dyheu Dysgwyr

Mae Sêl Merthyr Tudful yma i helpu chi ddeall byd busnes a gweld yr hyn sydd ar gael. Fel ysgolion a busnesau yn gweithio gyda’i gilydd, rydym yn cynnig cyfleoedd i chi ddatblygu eich sgiliau, dysgu o brofiadau a bod y gorau y gallwch fod.

HELPU NI; HELPU CHI!

Y Sêl

  • Rydym yma i’ch cefnogi chi! Rydym yma i helpu chi i ddarganfod llwybrau newydd.
  • Rydym yn gweithio gyda ysgolion a busnesau i gynnig cyfleoedd a phrofiadau.
  • Rydym yma i’ch helpu fod y gorau y galllwch fod!

Sectorau sy’n Tyfu a sy’n Flaenoriaeth

Mae’n flaenoriaeth gweledigaeth Merthyr Tudful i ddenu mwy o fusnesau newydd, sy’n cynnwys y diwidianau hynny a ystyrir yn sectorau sy’n tyfu ac a flaenoriaethwyd gan Ranbarth Prifddinas Caerdydd.Byddwn yn eich cefnogi chi fel pobl ifanc i ennill y sgiliau sydd ei hangen i weithio yn y sectorau hyn.

Twristiaeth a Lletygarwch

Twristiaeth a Lletygarwch

Twristiaeth a Lletygarwch

Mae’r sector hwn yn cynnwys pawb sy’n gweithio mewn tafarndai, bar, gwestai, bwytai ac atyniadau gwahanol.

Mae llawer o bobl yn gweithio yn y sector hwn.

Ynni Adnewyddol

Ynni Adnewyddol

Ynni Adnewyddol

Hon yw’r rhan o’r diwydiant ynni sy’n ffocysu ar dechnolegau newydd ac adnewyddol.

Mae hyn yn cynnwys golau’r haul, gwynt, gweddillion pren a thonau.

Iechyd

Iechyd

Iechyd

Mae’r sector hwn yn cynnwys pob math o bobl sy’n edrych ar ol  eich iechyd fel meddygon, nyrsus, gweithwyr gofal a seicolegwyr. 

Technolegau Digidol

Technolegau Digidol

Technolegau Digidol

Dargludyddion a Lled-ddargludyddion Dyma un o'r sectorau sy'n tyfu gyflymaf ac mae'n cynnwys ystod o ddiwydiannau cysylltiedig â chyfrifiaduron sy'n newid wyneb gwasanaethau.

Mae hyn yn cynnwys materion meddygol, ariannol a seiberddiogelwch. Mae hefyd yn cynnwys gwneud sglodion ar gyfer ffonau clyfar i geir trydan.

Diwydianau Creadigol a’r Cyfryngau

Diwydianau Creadigol a’r Cyfryngau

Diwydianau Creadigol a’r Cyfryngau

Mae'r sector hwn yn ymgorffori ystod o ddiwydiannau megis hysbysebu, pensaernïaeth, ffilm, cerddoriaeth, y cyfryngau, dylunio graffeg a ffasiwn! Mae yna stiwdios teledu fel ITV, BBC ac S4C heb fod ymhell o Ferthyr Tudful

Gwaith Cynhyrchu Uwch

Gwaith Cynhyrchu Uwch

Gwaith Cynhyrchu Uwch

Mae llawer o swyddi yn y sector hwn. Maent yn defnyddio arloesedd a thechnoleg i wneud pethau'n fwy effeithlon. Mae wedi'i gynnwys ym mhob diwydiant fel cerbydau trydan, roboteg a dyfeisiau meddygol 

Technoleg Ariannol

Technoleg Ariannol

Technoleg Ariannol

Dyma fusnesau a chwmnïau sy'n gweithredu yn y sector Technoleg Ariannol. Mae'n cynnwys datrysiadau technoleg megis taliadau ar-lein a symudol, data mawr a rheoli cyllid

Adeiladu

Adeiladu

Adeiladu

Mae hwn yn sector amrywiol a gellir ei rannu'n wahanol fathau o adeiladu a ffyrdd/seilwaith trafnidiaeth. Mae'n cynnwys swyddi fel adeiladwyr a phlymwyr neu swyddi nad ydynt yn rhai corfforol fel syrfewyr a phenseiri.

DYSGU MWY

Mae’r BETP yn gweithio mewn partneriaeth i gynnig profiadau a chyfleoedd i chi fod y gorau y gallwch fod! Gwrandewch ar bartneriaid gwahanol yn siarad am eu rol o fewn y BETP.

A allwch chi gefnogi codi safonau a chodi dyheadau ym Mwrdeistref Merthyr Tudful?

A allwch chi ysbrydoli pobl ifanc i fod y gorau y gallant fod?

Allwch chi ein helpu ni i wneud addysg yn ‘fusnes i bawb’? Os felly, ymunwch â ni a llofnodwch Y SÊL!