Cyflogwyr a

Busnes

Mae gan Fusnesau a Chyflogwyr ran allweddol i'w chwarae yn llesiant a chyflawniad pob dysgwr. Byddwn yn gweithio gyda chi i

 • gynyddu ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc o fyd gwaith
 • rhannu eich profiadau gyda'n hysgolion er mwyn hybu ymwybyddiaeth y disgyblion ac ehangu eu dewisiadau gyrfaol
 • rhoi eglurder i rieni a phobl ifanc ynghylch y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer gwahanol sectorau cyflogaeth a modelau prentisiaeth y dyfodol
 • darparu ystod o lwybrau dysgu i sicrhau ein bod yn cefnogi anghenion ac uchelgeisiau pob plentyn
 • datblygu ffyrdd arloesol o gefnogi'r cwricwlwm a chyfrannu at godi dyheadau a safonau

Darllenwch am Ffair Yrfaoedd Clwstwr Cyfarthfa a gynhaliwyd gyda dros 22 o gyflogwyr gwahanol!

Arwyddwch y SEAL

Partneriaeth Addysg Fusnes ar y cyd

Arwyddwch SEAL” y Bartneriaeth Busnes Addysg – Sut gall arwyddo’r SEAL eich cefnogi chi? Sut gall y Bartneriaeth Addysg Busnes helpu?

Y SEAL – Addewid Busnes a Chyflogwyr

Mae addewid cyflogwyr y SEAL ym Merthyr Tudful yn cefnogi’r weledigaeth y bydd y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion a darparwyr addysg, i gysylltu plant a phobl ifanc â’r ystod eang o gyfleoedd sydd ar gael iddynt yn y byd gwaith.

 Sut gallwch chi ein helpu ni drwy arwyddo’r SEAL?

Sut gallwch chi ein helpu ni drwy arwyddo’r SEAL?

Fel busnes a chyflogwr, gallwch chi helpu ein plant a phobl ifanc mewn sawl ffordd. Dyma rai ohonynt:

 • Mentora
 • Digwyddiadau Agored
 • Bydis Darllen neu Rifedd
 • Sgyrsiau yn y Dosbarth
 • Cyfleoedd gwirfoddoli
 • Lleoliadau Profiad Gwaith
 • Cefnogaeth prentisiaeth

Gallwch chi ein helpu ni i ddod â chyd-destun bywyd go iawn i weithgareddau dysgu

Sut gall y Bartneriaeth Busnes Addysg eich helpu chi fel cyflogwr/busnes?

Sut gall y Bartneriaeth Busnes Addysg eich helpu chi fel cyflogwr/busnes?

 • Gallwch chi wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau plant a phobl ifanc
 • Gallwch chi ddatblygu’ch staff mewn llawer o wahanol ffyrdd
 • Gallwch chi arddangos cyfrifoldeb cymdeithasol eich corfforaeth!
 • Gallwch chi wneud eich busnes a'ch sector yn agored i'r genhedlaeth nesaf
 • Gallwch chi wneud addysg yn fusnes i bawb!

Yn y pen draw, nod SEAL Merthyr Tudful yw sicrhau bod holl bobl ifanc Merthyr Tudful yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i sicrhau cyrchfan lle gallant gyrraedd eu llawn botensial, tra’u bod yn cyfrannu at dwf economaidd Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

A allwch chi gefnogi codi safonau a chodi dyheadau ym Mwrdeistref Merthyr Tudful?

A allwch chi ysbrydoli pobl ifanc i fod y gorau y gallant fod?

Allwch chi ein helpu ni i wneud addysg yn ‘fusnes i bawb’? Os felly, ymunwch â ni a llofnodwch Y SÊL!

Darllenwch yma am ein gwaith gydag EE, sy'n cefnogi rhai o'n plant a phobl ifanc mwyaf bregus a difreintiedig

Addewidion o Gefnogaeth Ddiweddar

EE
Reaching Wider
Royal Academy of Engineering
Bike Park Wales
Merthyr Tydfil CBC